English Czech
Tel.: +420 26 12 12 980
info@experting.cz
Naše služby

Hlášení škod

Zadejte Váš email a vyplňte přiložený tiskopis hlášení pojistné události.

Aktuality
Vítejte

Vítáme Vás na našich stránkách!

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu patří mezi základní pojistné produkty, které zabezpečují rizika fyzických nebo právnických v případech, kdy tyto osoby způsobí škodu jinému a za způsobenou škodu zároveň odpovídají dle právního předpisu.

Toto pojištění v dnešní době, kdy poškození stále častěji a agresivněji uplatňují své nároky na náhrad škod, musí být nezbytnou součástí kvalitní pojistné ochrany právnických a i fyzických osob.

Pojištění odpovědnosti za škodu se dělí na několik podskupiny:

1. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu, které zahrnuje zejména odpovědnost z provozované činnosti, z vlastnictví a držby nemovitosti atp. Východiskem pro tuto odpovědnost jsou zejména §420 a 420a občanského zákoníku;

2. Pojištění odpovědnosti za výrobek, které se zpravidla vztahuje na škody způsobené jinému dodaným vadným výrobkem nebo i vadně provedenou prací (zákon č. 59/1998 Sb);

3. Pojištění profesní odpovědnosti za škodu. Ve většině případů se jedná o pojištění, kde je povinnost k jeho uzavření a případně další parametry dána právními předpisy. Jedná se například o odpovědnost architektů, projektantů a techniků činných ve výstavbě, odpovědnost advokátů, auditorů, daňových poradců atp.;

4. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel - "povinné ručení" dle zákona č. 168/1999 Sb.;

5. Pojištění odpovědnosti z provozu letadel - dle zákona č. 49/1997 Sb o civilním letectví;

6. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla - dle zákona č. 114/1995 Sb o vnitrozemské plavbě a dle zákona č. 612/2000 Sb o námořní plavbě;

7. Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli dle §172 a násl. Zákoníku práce;

8. Pojištění odpovědnosti managementu. Pojištění se vztahuje na škodu způsobené statutárními orgány a managementem společnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce majitelům, akcionářům nebo i třetím subjektům.

a další.

Pro návrh kvalitního pojistného programu pro pojištění odpovědnosti za škodu, který zajistí reálná a předpokládaná rizika tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita firem a poškozeno jejich dobré jméno, je společnost Experting, spol. s r. o. připravena poskytnout našim klientům dlouholeté zkušenosti s vyhodnocením rizik, nalezením vhodného partnera (pojišťovny), zajištěním optimálního návrhu pojistné smlouvy a také s likvidací těchto specifických škod.(c) 1999 - 2023 EXPERTING, spol. s r. o. - všechna práva vyhrazena
Odkazy | Webdesign ABweb.cz